Welkom op de website van Stichting Stomaatje. Deze website heeft tot doel mensen in aanvulling op de arts en stomaverpleegkundige informatie te verschaffen over een stoma en alles wat daarmee te maken heeft. De doelgroep is niet alleen (aanstaande) stomadragers, maar ook hun omgeving, professionals en andere geïnteresseerden.Copyright en inhoud
De lay-out en alle tekst, afbeeldingen inclusief ons keurmerk/beeldmerk, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht, de Nederlandse Auteurswet 1912. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij hierover voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Stomaatje. Toegestaan is het citeren van stukken tekst, met duidelijke bronvermelding. Verboden is gehele stukken tekst over te nemen. Toegestaan is linken naar pagina's op deze website. Indien er gehele stukken tekst en/of pagina's wordt overgenomen voor niet- commercieel gebruik zal daar een vergoeding voor worden gevraagd. Voor commercieel gebruik is het helaas niet mogelijk om onze teksten te gebruiken.

Alle afbeeldingen met in de rechterhoek de vermelding "MZ" zijn eigendom van Stichting Stomaatje. De rechten berusten bij Stichting Stomaatje en Manon Project Scientific Illustrations. Niets van deze afbeeldingen mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Stichting Stomaatje.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft hierbij foto’s en afbeeldingen, bepaalde informatie en persoonlijke verhalen. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven. Mocht iemand menen ten onrechte niet te zijn vermeld stellen wij het zeer op prijs als die persoon contact met ons opneemt.

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed, welke is geschreven door de (web)redacteur(s) tenzij anders aangegeven door middel van de bron. De website is een verzameling in eigen bewoording van eigen ervaringen, ervaringen gezien op het forum en via email, tijdschriften op allerlei gebied, kranten, websites, artsen, stomaverpleegkundigen en andere verkregen informatie. Er zijn geen teksten letterlijk overgenomen zonder toestemming. Bij geciteerde tekst of aangepaste tekst die dicht bij het oorspronkelijke verhaal ligt staat, zoals de Nederlandse Auteurswet eist, een bronvermelding. De website is nagekeken door professionals, onze ambassadeurs, wat overal duidelijk is aangegeven met behulp van een beeldmerk.

 

Aansprakelijkheid
Stichting Stomaatje besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de getoonde informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Stomaatje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die door middel van de site Stomaatje.nl verkregen is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast en is nagekeken door professionals. Stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Geen vervanging van arts

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen op basis van (online) informatie. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw (huis)arts of stomaverpleegkundige.

Privacy
Alle informatie verzameld via onze website of het forum, zoals email adressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet. Bepaalde gegevens worden geregistreerd met het doel de statistieken bij te houden. Stomaatje maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Ook het forum maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden.

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.


Externe links

In de informatie op Stomaatje.nl wordt soms verwezen naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een breed informatief aanbod voor bezoekers van onze website. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks), maar hebben geen enkele zeggenschap over de informatie en/of diensten die deze websites bieden en/of onderhouden, noch tijdens de eerste plaatsing van de link, noch op een later tijdstip. Stichting Stomaatje is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Reclame
De inhoud van de website wordt niet beïnvloed door enige vorm van sponsoring of donaties, wij zijn geheel onafhankelijk. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding. Onze website toont gesponsorde advertenties welke worden onderscheiden door het woord: "Advertentie" en geplaatst in een apart kader. Alle andere informatie zoals productvermelding niet onderscheiden door het woord "Advertentie" is geen reclame maar wordt gebruikt als voorlichting. Wat daar geplaatst wordt beslist de webredacteur, is objectief en wordt niet beïnvloed door enige sponsor. We hebben getracht bij elk onderwerp zoveel mogelijk producten te plaatsen indien aanwezig, voor welke producten wordt gekozen is totale willekeur.


Ten slotte
Stichting Stomaatje houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het Stomaatje team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat er hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.