School, werk & uitkering - Uitkering
Inhoudsopgave
School, werk & uitkering
School en studie
Werk
Re-integreren
Solliciteren
Voordelen werkgever
Aanpassingen werkplek
Uitkering
(Her)keuring
Alle pagina's

 

Uitkering

Naast inkomen uit een betaalde baan, kun je bij ziekte ook inkomen krijgen door een uitkering. Op de pagina's hiervoor werd er al over een aantal gesproken.

 

Als eerste de WAJONG:

   Dit is een afkorting van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Op 1 januari 1998 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) in werking getreden. De wet biedt jonggehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. Het betreft de groep arbeidsongeschikten die zich niet kunnen beroepen op de WAO/WIA omdat ze geen arbeidsverleden hebben. Je hebt recht op de Wajong als je in je jeugd geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Arbeidsongeschikt ben je als je door ziekte of handicap minder kan verdienen dan iemand met dezelfde leeftijd en opleiding.

    

   Je hebt er recht op als:

   • Je arbeidsongeschikt bent voor je 17de verjaardag,
   • Je een student bent,
   • Jonger dan 30 jaar,
   • En tijdens je studie arbeidsongeschikt wordt waarvoor (volledig) werken na je studie onmogelijk is.

    

   Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

   • Voor minstens 25% arbeidsongeschikt,
   • Langer dan 52 weken aaneengesloten ziek,
   • Niet jonger dan 18 jaar,
   • En niet ouder dan 65 jaar.

    

   Wajong aanvragen

   Zoals alle uitkeringen vraag je de Wajong aan bij het UWV, waarna de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen of en voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Vraag je uitkering aan binnen 9 maanden na je 17e verjaardag, of, als je arbeidsongeschikt bent geworden tijdens of kort na je studie, binnen 9 maanden nadat je ziek bent geworden. Je hebt recht op een Wajong-uitkering wanneer je 52 weken onafgebroken voor minstens 25 procent arbeidsongeschikt bent geweest. Er geldt dus een wachttijd van een jaar.

    

   Ingrijpende veranderingen

   De Wajong is ingrijpend veranderd. Per 1 januari 2010 gelden er andere regels voor de nieuwe instroom. Bij de nieuwe Wajong staat werken naar vermogen centraal. Als je nog (gedeeltelijk) kunt werken dan wordt samen met het UWV een participatieplan opgesteld. In dat plan staat welke ondersteuning je nodig heeft en wat voor jou de beste manier is om werk te vinden. Voor 1 januari 2010 werd eerst de Wajong-uitkering toegekend en daarna werd hulp bij het vinden van werk aangeboden. Bij de nieuwe Wajong krijg je niet meteen een eindbeoordeling. Er wordt tussen je 18e en 27e jaar door middel van tussentijdse herkeuringen en evaluaties gekeken of je meer of minder kunt werken. Pas als je minstens 27 jaar bent en 7 jaar een Wajong-uitkering ontvangt volgt een eindbeoordeling.

    

   WWNV

   Vanaf (waarschijnlijk) 2014 worden de Wajong, bijstand en WSW samengevoegd tot één regeling: de Wet werken naar vermogen (WWNV). De Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wie kan, doet mee. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de beperkingen. De mensen die voor 1 januari 2010 een Wajonguitkering hebben aangevraagd, vallen onder de "oude Wajong". De nieuwe Wajong is vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2011. Voor deze mensen geldt dat er geen partnertoets en middelentoets geldt in de nieuwe WWNV. Wajongers die kunnen werken, komen in de WWNV terecht.

    

   Wat verandert er nog meer?

   Alle Wajongers worden herkeurd, ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage. Nu kunnen Wajongers die werken, loonaanvulling krijgen tot maximaal het minimumloon. Dat zal straks op bijstandniveau zijn (70% van het minimumloon). Gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden zoveel mogelijk aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers, via loondispensatie. Maar de groep die begeleiding krijgt, wordt beperkt tot de meest kwetsbare groepen. De anderen moeten zelf aan werk zien te komen.

    

   Bij dit onderwerp gebruik gemaakt van de bron: Wajongmagazine

    

   WAO/WIA:

    De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) werd op 29 december 2005 vervangen door de WIA; de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die in de WAO zitten. Wel kun je worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering.

    • Als je na twee jaar ziekte voor een deel of helemaal niet meer kunt werken, kun je in aanmerking komen voor een uitkering volgens de WIA.

     

    Werken staat voorop

    In deze uitkering staat werk voorop. Het accent in de wet ligt op wat mensen nog wel kunnen. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen.

     

    Twee delen

    De WIA bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). Als je volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat je weer herstelt erg klein is, dan krijg je een IVA-uitkering. Iedereen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, kan in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de WGA. Door de invoering van de WIA is de Wet re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) vervallen. De Wet REA is deels opgenomen in de WIA en deels in de Wajong.

     

    Ziektewet:

     Als je ziek wordt en geen werkgever (meer) hebt, kun je ‘ziekengeld’ ontvangen. De Ziektewet voorziet hierin. Een ziektewetuitkering vraag je ook aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Je kunt bijvoorbeeld voor de ziektewet in aanmerking komen als:

     • Je tijdelijke arbeidscontract afloopt tijdens je ziekte,
     • Je een Werkloosheidswetuitkering (WW) ontvangt en ziek wordt,
     • Je ziek wordt als gevolg van zwangerschap en bevalling.

      

     Loondienst

     Wanneer je in loondienst werkt, heb je tijdens je zwangerschapsverlof recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Maar als je door je zwangerschap vóór of na de bevalling ziek wordt, ontvang je een Ziektewetuitkering of je bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt en wordt ziek binnen vijf jaar nadat je bent aangenomen. Je werkgever hoeft dan niet je loon door te betalen, maar je ontvangt een Ziektewetuitkering (no-risk-polis).

      

     Zelfstandig ondernemerschap:

      En dan een uitkering als je een eigen bedrijf hebt. Alleen zelfstandige ondernemers die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen nog een WAZ-uitkering (Wet arbeid en zorg) krijgen. Als je nu arbeidsongeschikt wordt, moet je zelf voor een vervangend inkomen zorgen. Je kunt dit doen door:

      • Een ‘gewone’ particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten,
      • of een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten.

      Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties.

       

      Vrijwillige Ziektewetverzekering

      Ook organisaties voor zelfstandigen, zoals de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), CNV Zelfstandigen en FNV Zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid, een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering bij UWV af te sluiten. Deze verzekering geldt als je als werknemer of vanuit een uitkering de start maakt naar zelfstandig ondernemerschap.

       

      Vangnetregeling

      Ook is er een vangnetregeling. De alternatieve verzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bedoeld is voor moeilijk verzekerbare risico’s. Ondernemers die eerder voor een reguliere verzekering door een verzekeraar geweigerd werden of alleen met premieopslag en/of uitsluitingen geaccepteerd werden, kunnen een beroep doen op de vangnetverzekering. Voor de alternatieve verzekering kunt je in aanmerking komen als je:

      • Als startende ondernemer moeilijk verzekerbaar blijkt door bijvoorbeeld een hoog risico op arbeidsongeschiktheid,
      • En je binnen drie maanden na de start van het bedrijf meldt voor de alternatieve verzekering bij een particuliere verzekeraar,
      • Je als zelfstandige na herkeuring weer volledig aan het werk kunt en daarmee je WAZ-uitkering verliest.

       

       

      Bij dit onderwerp gebruik gemaakt van de bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

             Laatst aangepast op donderdag 07 augustus 2014 16:21
       
      Terug naar boven

      twitter insta

      Linkedin facebook

      Youtube email